Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR PARTICULIEREN
Van Praktijk voor hulpverlening en advies Maria Troost, verder te noemen Maria Troost
Adres Bosparkweg 51

ARTIKEL 1: Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Maria Troost: Aangewezen vertegenwoordiger.
1.2 Cliënt: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de individuele hulp of begeleiding van Maria Troost in de vorm van een sessie verzoekt/aanneemt voor zichzelf of anderen.
1.3 Sessie: Bijeenkomst van een of meerdere vertegenwoordigers van Maria Troost met een of meerdere cliënten en geen of enkele direct betrokkenen met begeleiding als doel. Sessie kan 1 of meerdere uren omvatten.
1.4 Groepsleiding: Een ieder die namens Maria Troost een groep leidt.

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verklaringen, zowel mondeling als schriftelijk. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderzijds buiten toepassing wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over een bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
3.1 Al mijn aanbiedingen en offertes of andere verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend en kunnen door Maria Troost worden ingetrokken of herroepen tot het moment dat de schriftelijke acceptatie van de cliënt is ontvangen door Maria Troost.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand zodra cliënt het aanbod van Maria Troost schriftelijk heeft aanvaard, dan wel Maria Troost een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
3.3 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan aanbiedingen, offertes of andere verklaringen van of namen Maria Troost.
3.4 Een tussentijdse wijziging in de overeenkomst is slechts mogelijk na overleg tussen cliënt en Maria Troost en schriftelijke aanvaarding door beiden.
3.5 Maria Troost zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

Artikel 4: Tarieven
4.1 Het uurtarief van een product wordt door Maria Troost, indien mogelijk vooraf, of anders tijdens de intake vastgesteld en medegedeeld.
4.2 Maria Troost behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen en zal de cliënt hierover berichten. De cliënt behoudt zich het recht om naar aanleiding van de tariefverhoging de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Betaling
5.1 De betaling van een sessie dient contant te geschieden aan het eind van elke sessie. Andere producten dienen overgemaakt te zijn via de bank binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
5.2 Indien Maria Troost tot vordering overgaat zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, ten laste komen van de cliënt of opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 100,00.

Artikel 6: Opzegging/Beëindiging overeenkomst
6.1 De overeenkomst met betrekking tot product kan door de cliënt/opdrachtgever onmiddellijk en op ieder moment worden beëindigd, met inachtneming van de hierbij gestelde voorwaarde van een laatste gesprek, een zogenaamde “afrondingsgesprek”.
6.2 De overeenkomst met betrekking tot een product kan door Maria Troost met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst mondeling of schriftelijk worden beëindigd. Indien de cliënt dit wenst kan deze van Maria Troost verlangen, tegen normale betaling, een afrondend gesprek te hebben.

Artikel 7: Afzegging
7.1 Afspraken voor sessies kunnen in het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen tot uiterlijk 48 uur van tevoren afgezegd worden, anders wordt de afspraak in rekening gebracht.
7.2 Indien, om welke reden dan ook, een sessie niet doorgaat kan de cliënt hieraan geen enkele vergoeding of schadevergoeding ontlenen.

Artikel 8: Verslaglegging
8.1 Van de individuele behandeling/begeleiding wordt een dossier aangelegd. Maria Troost is hierover geheimhouding verplicht, zowel vanuit de wet (privacywetgeving) als vanuit de beroepsvereniging (ethische code).
8.2 Informatie over een cliënt aan derden zal slechts gegeven worden na schriftelijke toestemming van de cliënt.
8.3 Indien naar oordeel van Maria Troost informatieverstrekking aan derden gewenst, nodig of verplicht (wet) is, zal Maria Troost moeite doen om toestemming van de betrokkene(n) te verkrijgen. Indien dit niet lukt, zal Maria Troost overgaan tot verstrekken van de informatie zonder toestemming van de betrokkene(n).

Artikel 9: Overmacht
9.1 Als een niet aan Maria Troost toerekenbare tekortkoming valt aan te merken: iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het maken van de afspraak te voorzien – waardoor het uitvoeren van de overeenkomst of afspraak bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van Maria Troost gevergd kan worden en die niet in de schuld of risicosfeer van Maria Troost liggen.

Artikel 10: Klachten
10.1 Het indienen van klachten/reclames bij de beroepsvereniging ontslaat de cliënt of opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Indien Maria Troost toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, is Maria Troost slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van deze tekortkoming. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolg schade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.
11.2 De hoogte van het schadebedrag is maximaal het bedrag dat door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
11.3 Cliënt is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij mij te melden.
11.4 Cliënt vrijwaart Maria Troost voor alle schade die Maria Troost mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden is geregeld, dan dient uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze bepalingen. Indien Maria Troost niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Maria Troost enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
12.2 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.3 In geval van een geschil is de Nederlandse rechter bevoegd.
12.4 Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Intellectueel eigendom
13.1 Maria Troost behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet – en regelgeving. Maria Troost heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Maria Troost ondersteunt in uiteenlopende situaties

Er zijn veel zaken waarmee ik jou kan helpen. Al meer dan 20 jaar begeleid ik volwassenen en kinderen bij hun ontwikkeling en heb ik ervaring opgedaan met diverse probleemgebieden:

  • Gezins- en relatieproblemen
  • Gedragsproblemen bij kinderen
  • Rouwverwerking
  • ADHD, dyslexie, dyscalculie en dyspraxie
  • Leven met een autisme spectrum stoornis (ASS)
  • Kinderen met een achterstand op motorisch gebied
  • Werkgerelateerde problemen
  • Burn-outklachten

 

 

Meer informatie?

Heb je een vragen of wil je meer informatie?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact op.